Langhuset

Langhuset i Østhasselstrand er oppkalt etter og inspirert av det typiske Lista- og jærhuset man finner flere steder i regionen og som kan spores 2000 år tilbake i tid. De eldste bygningene stammer fra bronsealderen og varierer i lengde fra 20-30 meter og en bredde på 8-9 meter. Konstruksjonen bestod av stolper som var plassert i par sentrert i bygningens lengderetning. Bygningene har likhetstrekk med Grindverk (en byggeteknikk fra Vestlandet) og den regionale variasjonen, Stegeverk.

På Sør- og Vestlandet ble husene i ofte bygget med lave steinmurer. Langhuset er ofte inndelt i en boligdel og en del for husdyr. Varmen fra husdyrene hjalp til som oppvarming gjennom kalde vintre og man sparte materialer ved å bygge de to funksjonene sammen. Langhuset var tilpasset stedets lokalklimatiske forhold.

I Norge er det jernaldergarden Ullanhaug utenfor Stavanger som er det mest kjente langhuset. På Lista er det på Penne man finner det mest karakteristiske langhuset fra nyere tid (1800-tallet).


The Longhouse

The Longhouse at Østhassel beach, has, as the name implies, been inspired by the historic houses at Lista and Jæren (in Rogaland county) and other places in the region, dating 2000 years back in time. The oldest buildings date back to the Bronze Age and are normally 20-30 metres (65-100 feet) long and 8-9 metres (26-30 feet) wide. The longhouses had poles that were paired lengthwise. The construction is similar to Grindverk (a building technique known in Western Norway) or the regional variation, Stegeverk.

In South Western and Western Norway the houses were often built on low stone walls. The longhouse was often divided into a living area and a barn. The heat from the lifestock helped warm the rest of the house throughout the cold winters. Furthermore, it was more economical to build the two houses together, than to keep them separate. In this manner, the longhouse was adjusted to the local climate.

In Norway, the Iron Age farm Ullanhaug outside Stavanger is the most famous longhouse. At Lista the most characteristic longhouse from recent times (19thcentury) is found at Penne.


Hilsen fra arktitektene

Vår visjon for dette prosjektet er å skape interesse for naturen gjennom å bo med en nærhet til den. Man skal se, høre og lukte kulturen og naturen man befinner seg i og som er så unik for dette stedet. Lista er kjent for sitt magiske og varierende lys og det sterke havet som befinner seg rett utenfor vinduet og som har vært forbundet med redsel og håp for så mange i så lang tid.

Å sovne til de kraftige slagene fra Nordsjøen og våkne til en høy himmel er blant det som har formgitt en arkitektur som er og har vært Lista. Gjennom bygningen videreforteller vi en historie som har blitt fortalt mange ganger før. Gjennom disse rommene skal man få en følelse av respekt og ro. Man skal føle seg hjemme.

Hovedinngangen preges av et eiketre. Når det med tiden vil nå gesimshøyde vil det formes med den sterke vinden og vokse horisontalt som er så typisk for kystheiene på Lista – såkalt saltsvidd vegetasjon.

Glassfasadene vil bli utstyrt med et transparent stivt nett som fuglene navigerer bort fra samtidig som de besøkende vil opprettholde den fantastiske utsikten (kommer høsten 2017). Tas inn om en velger å sette opp nettet (midlertidig brukstillatelse er meden evalueringsperiode for å se om dette er nødvendig.

MATERIALER
Langhuset er bygget med en høy andel tettvokst trevirke. Bygningen er diffusjonsåpen, som vil si at den puster og innehar et sunt inneklima. Isolasjonen er av komprimert trefiber, et materiale som har gode evner til å oppta, videretransportere og avgi fukt ut av vegger og tak. Denne egenskapen er viktig da temperaturer endres raskt i det nordiske klima, og dermed øker faren for kondensering.

De store glassene mot havet gir de besøkende en enorm vidvinkel over et raskt skiftende og til tider skremmende opprørt hav, flyktige trekkfugler og forbipasserende skipstrafikk langt der ute. Bygningen er en observasjonspost, men er ment å virke som en del av den visuelle karakteren til Østhasselstrand, med sine mange fiske- og jordbruksrelaterte bygninger, værbitte hud og grå bølgende tak.

FUGLENE
Fuglevika i Østhasselstrand forbindes med Steinsvika i Vest. De to stedene er svært viktige verneområder for landskap og fugl. Fjæra her er et yndet hekkeområde og grunnen Rauna en god kilometer utenfor stranda er et viktig sjøfuglreservat. I langhuset har sandsvalene har fått sitt eget sted i form av plassbygde stålrør som beskytter dem fra farer på bakken. De graver seg inn og lager rede i sanden. Rørene er av ulik lengde og er utstyrt med egen drenering.

Stiv kuling arkitekter, på Lista i mai 2017


A greeting from the architects

Our vision, when it comes to this project, is to generate an interest for nature whilst living in it. We are enabling a sensual journey there you can see, hear and smell the unique ambience at Lista. Lista is well known for its magical and changing light and the open ocean that you will see right outside of your window at The Longhouse.  The ocean has been associated with both fear and hope for the locals for centuries.

Falling asleep to the sound of the rough waves of the North Sea and waking up to the open sky is a wonderful experience that has inspired the current and historic architecture at Lista. The history of Lista evolves around the longhouse. A story that has been told repeatedly throughout history. The rooms in The Longhouse are created to give you a serene feeling of respect and peace. We want you to feel at home.

The main entrance is dominated by an oak tree. In time it will grow taller and be shaped by the strong winds – it wil grow horisontally, which is typical for trees and bushes at the hills by the coast at Lista – so-called “salt burned” vegetation.

The glass facades will be covered with a trasparent and rigid net that will keep the birds away from the windows, retaining the wonderful view for all the visitors.

MATERIALS
The Longhouse is mainly a wooden construction (hardwood). The building is open by diffusion, which means that it breaths and has a healthy indoor air quality. The isolation is made of compressed wooden fiber, a material that easily absorbs, transports, and emits moisture out of walls and roofs. This is necessary in a Nordic climate in which temperatures often fluctuate.

The enormous windows give visitors a unique, panoramic view of the ocean, capturing the rapid changes and sometimes forceful powers of the ocean. Busy birds of passage and shipping traffic will catch your eye in this magnificent view. The building is an observation post. However, it is also meant to be an integral part of the visual character of Østhassel beach, with its many agricultural buildings, windy landscape and grey, wavy roofs.

THE BIRDS
Fuglevika at Østhassel beach is connected with Steinsvika in the west. The two places are conservation areas for landscapes and birds. The shoreline here is a popular nesting area and the shallow ocean area Rauna, about a kilometre outside the beach, is an important seabird sanctuary. In the Longhouse the sand martins have their own spot in steel pipes that protect them from dangers on the ground.
They make their nests in the sand. The pipes vary in length and have their own drainage system.  


Stiv kuling architects, May 2017, at Lista.